Miasto [strona będzie uzupełniana]

 

 

Jak walczyć z nielegalną reklamą w przestrzni publicznej?

 

 

Podstawa prawna:

 

Art. 63a. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 46 poz. 275 z późniejszymi zmianami)

 

„Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.”

 

 

Gdy nie mamy pewności odnośnie reklamy (szczególnie innej niż ulotka, vlepka, plakat) poniżej strony, telefony i adresy instytucji, do których można zgłaszać sprawy reklam, podejrzanych o bycie nielegalnymi. Na pismo wysłane do urzędu (np. z pytaniem o to czy reklama X jest legalna) urząd jest zobowiązany udzielić odpowiedzi.

 

1) Miejski Zarząd Ulic i Mostów (reklamy w pasie drogowym, np. potykacze stojące na chodnikach)

 

dla Katowic:

www.mzum.katowice.pl

40-381 Katowice, ul. Kantorówny 2a

tel. (32) 256 99 01 lub (32) 256 99 17

 

2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

dla powiatu Katowice:

www.pinb.katowice.pl

40–003 Katowice, Rynek 13

(32) 253 64 31 wew 100

 

3) Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

dla województwa śląskiego:

www.wkz.katowice.pl

40 - 015 Katowice, ul. Francuska 12 
(32) 253-77-98